Tài liệu kỹ thuật

Quy trình kỹ thuật Sản xuất lúa 3 giảm, 3 tăng
Kỹ thuật nuôi tôm sú thâm canh
Sổ tay tuyên truyền
Kỹ thuật nuôi tôm thẻ thâm canh Biofloc
Kỹ thuật nuôi tôm thẻ thâm canh
Kỹ thuật nuôi tôm thẻ thâm canh năng suất cao
Sổ tay hướng dẫn AMD Bến Tre
Kỹ thuật trồng cà chua, cà phổi
Quy trình kỹ thuật Nuôi tôm sú công nghiệp
Sổ tay CIF