In ấn
Phòng chống tác hại thuốc lá
Tranh lật chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em
Sổ theo dõi sức khoẻ
Thông điệp 5K
Sổ tay truyền thông
Áp phích khi nào phải rửa tay
Áp phích tuyên tuyền về dân số kế hoạch hoá gia đình
Áp phích phòng chống sốt rét
Bản tin nông nghiệp
Bản tin nông nghiệp
Sách kỹ thuật
Sách kỹ thuật