Dịch vụ

Tư vấn đấu thầu, Lập Dự án xin chủ trương, Tư vấn lập Dự án xin kinh phí và cung cấp tổng hợp các loại dịch vụ hàng hoá.